• แบ่งปันความรู้ การฝึกตนเอง การอบรมสัมมนา และชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนได้ที่นี่ 🙂


Available courses

คอร์สออนไลน์ "ลองเขียนเปลี่ยนชีวิต" ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้บุคคลทั่วไป สามารถเข้าถึงความรู้ แบบฝึกหัด และความช่วยเหลือ เพื่อดูแลจิตใจตนเองกับชีวิตผ่านเครื่องมือพื้นฐานง่ายๆ แต่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เขียนคลายทุกข์" สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อการกุศล นำโดยครูโอเล่ และลูกศิษย์ที่มีจิตอาสา 

สำหรับคนที่สนใจอยากรู้ว่าจะเขียนเพื่อดูแลจิตใจและผ่อนคลายจากความทุกข์ต่างๆ อย่างไร โดยมีแบบฝึกหัดให้ลองเขียนบันทึกตาม มากถึง 21 หัวข้อ ! ผ่านวิดีโอสีสันสวยงาม มีโจทย์ครอบคลุมทั้งการเขียนเพื่อบ่มเพาะความสุข ดูแลความทุกข์ และใคร่ครวญชีวิต ให้ผู้เขียนได้มอบสิ่งที่ดีให้แก่ตนเอง

เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคอันหลากหลายของการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การดูแลเยียวยาจิตใจ รู้จักตน และใคร่ครวญชีวิต ผ่านแบบฝึกหัดการเขียนบันทึกง่ายๆ กว่า 59 หัวข้อ ใน 17 เทคนิคเขียนบำบัด โดยหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษารูปแบบการเขียนบำบัดเพื่อการดูแลตนเองและการช่วยเหลือผู้อื่น ในเนื้อหาของการอบรมมีทั้งข้อมูล ความสำคัญ และวิธีการเขียนแต่ละเทคนิค เรื่องเล่าจากผู้ผ่านการอบรม ตัวอย่างบันทึกของแต่ละหัวข้อ ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองเสมือนอ่านหนังสือคู่มือการเขียนบำบัดเล่มใหญ่ ฟรี

คอร์สออนไลน์นี้เป็นการรวม 24 บทความ สำหรับผู้รักการฝึกฝนตนผ่านการเขียน โดยเป็นอดีตใบความรู้พื้นฐานของหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต ออนไลน์ ตั้งแต่ช่วงปี 2557 เป็นต้นมา เพื่อเป็นเสมือนเพื่อนให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" และ "เขียนภาวนา"

บทความทั้งหมดนี้แก้ไขขัดเกลาและเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ เผยแพร่ให้อ่านฟรีในโครงการปัญญ์ สเปซ เพื่อเป็นวิทยาทานและคำแนะนำประกอบการศึกษาการเขียนบำบัดเบื้องต้นด้วยตนเอง

บันทึกหนึ่งหน้ากระดาษบอกเราเกี่ยวกับผู้เขียนมากมาย จากองค์ประกอบทั้งหลายในบันทึก ความเชื่อมโยง ความขัดแย้ง ลายมือ น้ำเสียง จนถึงการขีดฆ่า สามารถวิเคราะห์สะท้อนตัวตน นิสัย อารมณ์ และความต้องการในจิตใจ

คอร์สออนไลน์นี้คือเนื้อหาที่จะบอกเราว่าบันทึกหนึ่งหน้ากระดาษ (และมากกว่า) สามารถวิเคราะห์ผู้เขียนได้อย่างไร พร้อมกับตัวอย่างการวิเคราะห์บันทึกจากทีมงานผู้จัดทำเนื้อหา คำถามและแบบทดสอบเพื่อฝึกการอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

รวมเทปบันทึกเสียงบรรยายจากการอบรมออนไซต์ โดยได้รับเชิญจากมูลนิธิกัลยาณการุณย์บรรยายและจัดกิจกรรมให้บุคคลทั่วไป เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ในหัวข้อ "เขียนบันทึกเพื่อรักตัวเอง" และบทความที่เขียนขึ้นใหม่ เพื่อให้คำแนะนำว่าเราจะรักตัวเองได้อย่างไร และจะใช้การเขียนบันทึกเป็นเครื่องมือสำหรับการดูแลตนเองอย่างไร พร้อมด้วยกรณีศึกษาการวิเคราะห์ปมของครูผู้สอนและกรณีต่างๆ เกี่ยวกับการรักตนเอง

คอร์สออนไลน์นี้ไม่เพียงแต่จะให้ผู้เรียนเป็นคนรับสาส์นจากสื่อการสอน แต่ยังให้ผู้เรียนลงมือทำและปฏิบัติตามอีกด้วย เสมือนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันกับผู้เรียนคนอื่นๆ ! เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนเพื่อพัฒนาตนเอง การรักตนเอง และผู้ที่ต้องการทบทวนเส้นทางชีวิตที่ผ่านมา

คอร์สออนไลน์นี้เป็นการบรรยายและแนะนำกิจกรรมพื้นฐานง่ายๆ สำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาการเขียนบำบัดและการเขียนเพื่อปรับความคิดในระดับเบื้องต้น โดยเป็นการบรรยายซ้ำและเพิ่มเติมจากการอบรม "เขียนบำบัด ปรับความคิด สร้างสมดุลชีวิต" ในความอนุเคราะห์จากมูลนิธิกัลยาณการุณย์ ได้เชิญมาให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไป ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เป็นเวลาครึ่งวัน

เนื้อหาในคอร์สนี้ประกอบด้วยการบรรยายมากถึง 170 นาที แบบฝึกหัดหลักจำนวน 4 แบบฝึกหัด และแบบฝึกหัดย่อยอีก 8 หัวข้อให้เลือกลงมือทำ

ร่วมเรียนรู้และฝึกปฏิบัติพื้นฐานผ่านการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการดูแลจิตใจและร่างกาย ด้วยเทคนิคง่ายๆ และสนุก พร้อมทบทวนมุมมองต่อร่างกายที่อาจสร้างปัญหา และความสัมพันธ์ของปมในจิตใจต่อร่างกายของตนเอง

ในคอร์สออนไลน์ฟรีเพื่อการกุศล "เขียนคุยกาย ฟังเสียงในตน" (พื้นฐาน) โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมกับ มูลนิธิกัลยาณการุณย์ ซึ่งประกอบด้วยวิดีโอบันทึกเทปการอบรมรวม 121 นาทีและบทความเสริมความรู้หรือแบบฝึกหัดเพิ่มเติม 7 หัวข้อ แบ่งเป็น 4 Session พร้อมช่องทางการศึกษาเพิ่มเติม

การฝึกฝนจิตไม่ใช่เรื่องยาก เราสามารถสร้างพลังใจและกำกับความคิด ผ่านการฝึกสะกดจิต-โปรแกรมใจของตนเอง ด้วยแบบฝึกหัดคอร์สออนไลน์ "พลังจินตภาพ" ซึ่งถอดเนื้อหาและกิจกรรมบางส่วนจากหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งเปิดสอนให้แก่บุคคลทั่วไปมาแล้วกว่า 10 รุ่น เผยแพร่เป็นคอร์สออนไลน์ฟรีแก่ทุกๆ คนในสังคม โดยสามารถสนับสนุนกิจกรรมได้ตามบริจาคหรือเข้าร่วมการอบรมอื่นๆ ของเรา

"พลังจินตภาพ" เป็นกิจกรรมและความรู้เพื่อฝึกใช้สมาธิ ความคิด และการระลึกในใจ เพื่อบ่มเพาะพลังแห่งจิต ด้วยองค์ความรู้ทางจิตวิทยา คลื่นสมอง การคิดเป็นภาพ การโปรแกรมจิตบำบัด และหลักพุทธศาสนา มีเนื้อหาภาคปฏิบัติ 36 หัวข้อ , บทความประกอบ 5 บท มากกว่า 80 หน้า , ดนตรีปรับคลื่นสมอง และคลิปวิดีโอสรุปเนื้อหาสำคัญ

เนื้อหาความรู้นี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" สอนโดยครูโอเล่ และทีมงานลูกศิษย์ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งนำองค์ความรู้เรื่อง "จักระ" (Chakra) ในสายความรู้ของทางอินเดียโบราณและเรกิ (Reki) - ญี่ปุ่น มาประยุกต์ร่วมกับศาสตร์ของพลังแห่งจิต การกำหนดจิตเป็นภาพและจินตนาการ ประกอบการทำสมาธิ เพื่อการปรับสมดุลของกายใจและการใช้ชีวิต

ความรู้วิชานี้ได้นำเผยแพร่เพื่อการกุศลจากเดิมที่สอนในหลักสูตร "ห้องเรียน พลังแห่งจิต" เท่านั้น โดยประกอบด้วยคำอธิบาย ความหมายแต่ละจักระ วิธีการฝึกพื้นฐาน และวิดีโอบรรยายการฝึกจินตภาพเพื่อปรับสมดุลแต่ละจักระ โดยลัดสั้นและเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และบุคคลทั่วไป

แบบฝึกหัดและคำแนะนำเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนและทำอยู่เรือยๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อจิตและกายอย่างชัดเจน เสมือน "การออกกำลังจิต" ในลักษณะหนึ่ง

"การสื่อสารอย่างสันติ" มีพื้นฐานอยู่บนหลักการของ NVC : Non Violent Communication

เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ช่วยให้เราเข้าถึงความกรุณา สร้างความเข้าใจตัวเราเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมิใช่เพียงหลักการหรือเทคนิคการประนีประนอม แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจความรู้สึกและแรงผลักดันในตัวเราทั้งสองฝ่าย และสร้างการสื่อสารเพื่อตอบเป้าหมายแท้จริง แม้ในสถานการณ์ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง

บรรยายโดย ภญ.อุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์ วิทยากรกระบวนการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการอบรมการสื่อสารอย่างสันติมาอย่างยาวนาน

กึ่งหนังสือ กึ่งคอร์สออนไลน์ ที่กลั่นจากประสบการณ์ตรงจากครูโอเล่ ในการเขียนและการรู้จักตัวเอง โดยชุดการเรียนรู้นี้ผู้เรียนจะได้อ่านเนื้อหาที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง และหลายมุมมองของการรู้จักตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัด เทคนิค กับเคล็ดลับในการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยา เพื่อการรู้จักตัวเอง 

ผู้เรียนจะไม่เพียงได้อ่านและศึกษาความรู้เท่านั้น แต่ยังได้ลงมือทำแบบฝึกหัดคุณภาพที่มีมากถึง 27 หัวข้อ เพื่อสำรวจ ค้นหา และค้นพบตัวเอง

ความสุขไม่ใช่สิ่งที่ยากและไกลตัว แต่ความคิดและกฎหัวใจที่สร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัว มักทำให้ความสุขกลายเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเกินกว่าความเป็นจริง หนังสือและคอร์สสอนเรื่องความสุขหลายเล่ม มักมีคำตอบดีๆ และแนวทางเสริมสร้างความสุขให้แก่ตัวเรา เป็นนิยามและกฎแนะแนวให้เราใช้ตาม ทว่ากฎความสุขจากบุคคลเหล่านั้นนำมาใช้จริงกับตัวเราได้หรือไม่ เรากำลังถูกโน้มน้าวให้คล้อยตามนิยามความสุขของผู้อื่น เหมือนกับที่โฆษณาและบางบุคคลเคยทำกับเราหรือไม่

"10 กฎความสุขสร้างได้ด้วยตนเอง" ไม่ใช่นิยามความสุขจากผู้อื่น แต่เป็นการชวนเราตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยตนเองว่า เรากำลังหลงทางอยู่ในเขาวงกตที่หัวใจตัวเองสร้างขึ้นอย่างไร แล้วเราจะมีความสุขด้วยตนเองอย่างไรบ้าง คำถามเหล่านี้ไม่สำคัฐว่าได้คำตอบชัดเจนหรือไม่ เพียงแค่เรามีคำถามที่เหมาะสมแล้ว คำถามจะเป็นเข็มทิศให้เราก้าวออกไปแสวงหาและทดลองด้วยตนเอง แทนที่เราจะคล้อยตามคำตอบจากผู้อื่น หรือการสะกดจิตจากใคร โดยที่มิได้ถามใจตนเองเลย

หากปีนี้เป็นปีชงของคุณ บทความเหล่านี้เหมาะสำหรับคุณ หากคุณไม่เชื่อในปีชงและปีนี้ก็สุขบ้างทุกข์บ้าง บทความเหล่านี้ก็เหมาะสำหรับคุณ หากแสวงหาหนทางเปลี่ยนแปลงชีวิตในหนึ่งปีและหลังจากนี้ต่อไปให้ดีขึ้น บทความเหล่านี้เหมาะสำหรับคุณ เพราะสิ่งที่ต้องใช้ในการพลิกเกมชีวิต มันอยู่ในใจและความคิดคุณอยู่แล้ว บทความเหล่านี้คือกระจกและกุญแจไปสู่สิ่งนั้น

"แก้ปีชงเปลี่ยนที่วิธีคิด : 18 ข้อโค้ชใจ" คือคอร์สออนไลน์กึ่งหนังสือ ให้คุณศึกษาเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ผ่านคำแนะนำจากประสบการณ์ของผู้สอน และการตั้งคำถามที่สำคัญต่อใจคุณเอง เพื่อทำให้ทุกปีคือปีที่ดีที่สุดของชีวิต

ชุดการ์ดเพื่อการเรียนรู้และการโค้ชใจตนเอง เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่ครูโอเล่และสถาบันธรรมวรรณศิลป์ใช้ประกอบการอบรมของหลักสูตรต่างๆ ในห้องเรียนกว่า 7 ปี เพื่อชวนผู้เรียนรู้จักตนเอง ดูแลจิตใจ ภาวนา และใคร่ครวญชีวิต

7 ชุดไพ่ไกด์ชีวิต คือการ์ดที่สามารถหยิบด้วยตนเองทุกวันเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ทั้งการเตรียมตัวสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานประจำวัน เป็นการใคร่ครวญเพื่อรู้จักตนเอง เป็นการหาคำแนะนำเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และเป็นเครื่องมือในการใช้เสียงภายในหรือญาณทัศนะที่ง่ายดาย

ชุดการ์ดเพื่อการเรียนรู้และการโค้ชใจตนเอง ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือที่ครูโอเล่และสถาบันธรรมวรรณศิลป์ใช้ประกอบการอบรมของหลักสูตรต่างๆ ในห้องเรียนและออนไลน์มากกว่า 7 ปี และบางชุดเพิ่งทำใหม่พร้อมเผยแพร่เป็นครั้งแรก

7 ชุดไพ่ไกด์ชีวิต สำรับสอง" มีวัตถุประสงค์เพื่อชวนผู้เรียนทบทวนตนเอง ศึกษาธรรมะ สำรวจสุขภาพ และหาทางออกให้กับชีวิต เผยแพร่ในรูปแบบไพ่ออนไลน์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใต้โครงการ "ปัญญ์ สเปซ" แหล่งเรียนรู้เพื่อทุกคน โดยเป็นชุดที่สองของ 7 ชุดไพ่ไกด์ชีวิต

กิจกรรมบอร์ดเกมผสมกับการเขียนบันทึก และการอ่านตีความจากไพ่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และหาคำแนะนำสำหรับเส้นทางเดินของชีวิต

ระหว่างการเล่นเกมจะมีหลายบรรยากาศทั้งความสนุก ความลุ้น ความเบื่อ การรอคอย ความสมหวัง และความผิดหวัง เช่นเดียวกันกับเส้นทางของชีวิตจริง และมีคำแนะนำเกี่ยวกับชีวิตอยู่รายทาง ซึ่งบางครั้งก็ชี้โดนจุดสำคัญอย่างแสบสัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาหลักสูตร รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ และ หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการทบทวนตัวเอง หาคำแนะนำให้กับชีวิต ดูแลจิตใจ และต้องการแรงบันดาลใจ เล่นคนเดียวก็ได้ เล่นหลายคนก็ดี เล่นออนไลน์ฟรีไม่เกิน 4 คน


คอร์สออนไลน์นี้มิใช่คอร์สออนไลน์ธรรมดา แต่เป็นการรวมความคิดและแรงบันดาลใจจากหลายชีวิต ผู้ผ่านพบความสุขความทุกข์เช่นสามัญชน ผู้ได้รักและพบรักกับสิ่งนอกตัว แล้วหวนคืนสู่ภายใน ตกผลึกบทเรียนและแนวความคิดของการรักตัวเองที่แท้จริง

เราจะได้อ่านบทความที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายการประกวด PunnSpace Award 2562 หัวข้อ "How To รักตัวเอง" จำนวน 20 ผลงาน เสมือนเพื่อนผู้บอกเล่าและอาจเป็นครูผู้แนะนำทางแก่หัวใจ

หากท่านกำลังหลงทางในความมืดมน บางทีแสงสว่างดวงน้อยๆ จากงานเขียนเรื่องสั้นของเยาวชนเหล่านี้ อาจชี้ทางหรือกระตุกมือและใจของท่าน ให้กลับมาสู่แสงสว่างอีกครั้งได้ ไม่แน่ว่าในงานเขียนที่อาจสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์เหล่านี้อาจให้คำตอบหรือข้อคิดที่มีคุณค่าต่อห้วงยามนี้

คอร์สออนไลน์นี้ คือรวมผลงานเรื่องสั้นจากน้องๆ อายุไม่เกิน 20 ปี จากการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 9 โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 11 หัวข้อ "ในความมืดมีแสงสว่าง"

เรื่องสั้นเหล่านี้เป็นเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวดจากจำนวนส่งกว่าหนึ่งร้อยผลงานทั่วประเทศไทย ต่างมีความคิดสร้างสรรค์และข้อคิดอันประโยชน์ต่อผู้อ่าน มิว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่

รวมผลงานจากน้องๆ ในการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 10 โดยสถาบันธรรมวรรณศิลป์ปีที่ 12 หัวข้อ "คุณค่าของชีวิต" เป็นเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและผลงานที่ได้รับคัดเลือกของการประกวดที่มีเยาวชนส่ง 222 ผลงานจากทั่วประเทศไทย

ผู้อ่านจะได้ทบทวนคุณค่าของชีวิต ซึ่งมิใช่เพียงของตนเอง แต่ยังเป็นของผู้อื่น และบทเรียนการเคารพในคุณค่าของกัน ไม่แน่ว่า สายตาของท่านอาจแตกต่างไป เมื่ออ่านเรื่องสั้นจากเยาวชนเหล่านี้จบ !

"เราจะรู้ได้อย่างไรว่า คุณค่าของชีวิตคืออะไร และจะรู้ได้อย่างไรว่า คำตอบที่ได้มานั้นถูกต้องแล้ว คำถามข้างต้นนี้สำคัญไม่แพ้ตัวคำตอบเลย หรืออาจจะสำคัญมากกว่าเสียด้วยซ้ำ

เรื่องสั้นผลงานจากน้องๆ เยาวชนทั้ง 14 คนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดงานเขียนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี 2564 ในหัวข้อ "สติ" คือเรื่องราวอันเป็นอุทาหรณ์เตือนใจ และให้ข้อคิดที่สามารถช่วยชีวิตท่านและสังคมนี้ ให้เลี่ยงพ้นจากภัยปัญหาอันเกิดจากการขาดสติลงได้

เพราะสติหนึ่งคน ไม่เพียงช่วยตัวเขาเอง แต่ยังช่วยสังคมได้ทั้งเมือง หรืออาจทั้งโลกใบนี้อีกด้วย

สติมโต สทา ภทฺทํ.  คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ.

รวมเรื่องสั้นจากน้องๆ ที่ส่งผลงานเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 12 ที่สะท้อนและสอนใจเราเกี่ยวกับความเมตตาในหลากหลายมิติ

เรื่องราวเหล่านี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงชีวิตที่ควรได้รับความเมตตา เส้นทางแห่งการเรียนรู้ที่ทำให้ให้ตระหนักถึงความเมตตามากขึ้น และความสำคัญของสิ่งนี้ในมุมมองของน้องๆ ที่ส่งผลงาน ซึ่งอาจทำให้เราในฐานะผู้อ่าน ได้ใคร่ครวญเกี่ยวกับชีวิตและสังคม ที่ซึ่ง "เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก" ดูเลือนหายไปไม่มากก็น้อย บนสภาวะโลกที่ร้อนระอุในทุกๆ ด้าน

ขอให้เราได้เมตตาตนเองและผลงานของน้องๆ ด้วยการให้เขาเป็นครูและเพื่อน บอกเล่าแบ่งปันมุมมองเพื่อเรียนรู้สิ่งๆ นี้ร่วมกัน

จับปากกาแล้วเปลี่ยนให้สมุดเป็นคุณหมอที่ใกล้ตัวที่สุด ผ่านศาสตร์แห่งการเขียนบำบัด และการต่อยอดจากบันทึกสู่ผลงานสร้างสรรค์ ด้วยเทคนิควิธีการจากหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต โดยครูโอเล่ ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนมาแล้วมากมายในหลากหลายสาขาวิชาชีพ

กลั่นจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน บอกเล่าเนื้อหาไปพร้อมกับคราบน้ำตาจากอดีต แนะนำกิจกรรมการเขียนที่เคยใช้จริง ใช้สอน และเป็นเสมือนยารักษาใจที่ถูกมาก แถมท้ายด้วยเทคนิคกับคำแนะนำเพื่อพัฒนาฝีมือการเขียนจากบันทึกของตนเอง ให้กลายเป็นงานเขียนแบบต่างๆ เช่น บทความ เรื่องสั้น และบทกวี ด้วยเนื้อหาที่กระชับและบางส่วนไม่เคยถูกสอนมาก่อน

คอร์สออนไลน์นี้เน้นการเรียนรู้ผ่านการอ่าน-เขียน-ใคร่ครวญ-แลกเปลี่ยน เนื้อหามีความยาวถึง 290 หน้าเอสี่ และกิจกรรมแบบฝึกหัด 54 หัวข้อให้ได้ปฏิบัติเพื่อดูแลจิตใจ ปมภายใน และร่างกายของเรา ในราคาเพียง 323 บาท

เปลี่ยนการเขียนบันทึกธรรมดาให้กลายเป็นเครื่องมือสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต ด้วยเทคนิควิธีการจากหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต โดยครูโอเล่ ซึ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้เรียนมาแล้วมากมายในหลากหลายสาขาวิชาชีพ

เขียนเพื่อความสำเร็จและเติมเต็มแรงบันดาลใจ โดยไม่ต้องเขียนเพื่อสร้างผลงานไปขายหรือส่งเข้าประกวด แต่ใช้การเขียนเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาและจิตปัญญาเพื่อปลดล็อกขุมทรัพย์ภายในที่จะพาให้เราก้าวไปสู่จุดมุ่งหมาย

คอร์สออนไลน์นี้ เป็นอีบุ๊คกึ่งคอร์สที่ให้เราเรียนรู้ผ่านการอ่าน-คิด-เขียน-ทบทวน และแลกเปลี่ยนกับผู้เรียน มีเนื้อหา 7 บท ความยาว 239 หน้าเอสี่ และกิจกรรมแบบฝึกหัดกว่า 62 กิจกรรมให้ได้ปฏิบัติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเขียนและการฝึกจินตภาพ ในราคาเพียง 323 บาท

(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เขียนภาวนา" ออนไลน์ เพื่อให้ศิษย์เก่าตั้งแต่ระดับ "ปฏิบัติ เขียนภาวนา" เป็นต้นไป ได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเจริญสติ ขัดเกลากิเลส และพิจารณาธรรมผ่านแบบฝึกหัด ระดับ 1-4 รวมทั้งหมด 70 หัวข้อ

ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เขียนภาวนา" คลิกที่นี่

(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เขียนเยียวยา" ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการดูแลจิตใจและการเสริมสร้างความสุขให้แก่ชีวิต ด้วยกิจกรรมระดับที่ 1-4 รวมจำนวน 73 หัวข้อ

ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เขียนเยียวยา" คลิกที่นี่

(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เขียนข้ามขอบ" ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการก้าวข้ามขอบและเปลี่ยนวิธีคิด ด้วยกิจกรรมระดับที่ 1-4 รวมจำนวน 68 หัวข้อ

ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เขียน.ข้าม.ขอบ" คลิกที่นี่

(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เขียนค้นตน" ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อทบทวนและค้นหาตัวตนในมิติต่างๆ ด้วยกิจกรรมระดับที่ 1-4 รวมจำนวน 73 หัวข้อ

ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เขียนค้นตน" คลิกที่นี่