(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เขียนภาวนา" ออนไลน์ เพื่อให้ศิษย์เก่าตั้งแต่ระดับ "ปฏิบัติ เขียนภาวนา" เป็นต้นไป ได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเจริญสติ ขัดเกลากิเลส และพิจารณาธรรมผ่านแบบฝึกหัด ระดับ 1-4 รวมทั้งหมด 70 หัวข้อ

ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เขียนภาวนา" คลิกที่นี่

(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เขียนเยียวยา" ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการดูแลจิตใจและการเสริมสร้างความสุขให้แก่ชีวิต ด้วยกิจกรรมระดับที่ 1-4 รวมจำนวน 73 หัวข้อ

ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เขียนเยียวยา" คลิกที่นี่

(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เขียนข้ามขอบ" ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการก้าวข้ามขอบและเปลี่ยนวิธีคิด ด้วยกิจกรรมระดับที่ 1-4 รวมจำนวน 68 หัวข้อ

ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เขียน.ข้าม.ขอบ" คลิกที่นี่

(เนื้อหาลับ) แบบฝึกหัดจากการอบรม "เขียนค้นตน" ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต เพื่อให้ศิษย์เก่าได้ฝึกฝนการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อทบทวนและค้นหาตัวตนในมิติต่างๆ ด้วยกิจกรรมระดับที่ 1-4 รวมจำนวน 73 หัวข้อ

ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร "เขียนค้นตน" คลิกที่นี่