[ เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อเลือกหลักสูตรที่ต้องการเข้าเรียน ]หลักสูตรของปัญญ์ สเปซ

การสื่อสารอย่างสันติ : เข้าถึงความกรุณาและหัวใจ

"การสื่อสารอย่างสันติ" มีพื้นฐานอยู่บนหลักการของ NVC : Non Violent Communication เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ช่วยให้เราเข้าถึงความกรุณา สร้างความเข้าใจตัวเราเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมิใช่เพียงหลักการหรือเทคนิคการประนีประนอม แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจความรู้สึกและแรงผลักดันในตัวเราทั้#8230;

เขียนดั่งเป็นกระจก : รู้จักตัวเองด้วยสองมือและหัวใจ

กึ่งหนังสือ กึ่งคอร์สออนไลน์ ที่กลั่นจากประสบการณ์ตรงจากครูโอเล่ ในการเขียนและการรู้จักตัวเอง โดยชุดการเรียนรู้นี้ผู้เรียนจะได้อ่านเนื้อหาที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง และหลายมุมมองของการรู้จักตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัด เทคนิค กับเคล็ดลับในการเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยา เพื่อการรู้จักตั…