การวิเคราะห์บันทึก

การเขียนบอกอะไรมากกว่าที่คิด

บันทึกหนึ่งหน้ากระดาษบอกเราเกี่ยวกับผู้เขียนมากมาย จากองค์ประกอบทั้งหลายในบันทึก ความเชื่อมโยง ความขัดแย้ง ลายมือ น้ำเสียง จนถึงการขีดฆ่า สามารถวิเคราะห์สะท้อนตัวตน นิสัย อารมณ์ และความต้องการในจิตใจ

คอร์สออนไลน์นี้คือเนื้อหาที่จะบอกเราว่าบันทึกหนึ่งหน้ากระดาษ (และมากกว่า) สามารถวิเคราะห์ผู้เขียนได้อย่างไร พร้อมกับตัวอย่างการวิเคราะห์บันทึกจากทีมงานผู้จัดทำเนื้อหา คำถามและแบบทดสอบเพื่อฝึกการวิเคราะห์ของผู้สนใจ

คอร์สออนไลน์นี้เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซึ่งส่งเสริมการเขียนและศิลปะเพื่อบ่มเพาะและขัดเกลาจิตใจของผู้เขียนหรือผู้สร้างสรรค์ การวิเคราะห์บันทึกจะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในหลักสูตรโดยเป็นการอ่านคิดเชื่อมโยงให้รู้จักตนเองจากบันทึกที่ตนเป็นผู้เขียน วิเคราะห์ตนด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ช่วยเสริมคำแนะนำ
อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการอบรม "โรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต" และ "ครูเขียนภาวนา" สำหรับการฝึกฝนการวิเคราะห์บันทึกผู้อื่นเพื่อให้คำปรึกษา อบรม และแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้อื่น

ติดตามบทความและหลักสูตรได้ที่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ : www.dhammaliterary.org


 
วิทยากรผู้สอน


ทีมงานโรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต
ทีมงานโรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต

อาสาสมัครผู้เขียนเรียนรู้ชีวิตผ่านหลักสูตร "เขียนเปลี่ยนชีวิต" สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้ผ่านการอบรมพัฒนาความเป็นครูและวิทยากรนำการเรียนรู้การเขียนเปลี่ยนชีวิตแบบมีส่วนร่วมในชื่อ "โรงเรียน ครูเขียนเปลี่ยนชีวิต" พวกเขามาจากหลากหลายอาชีพ วัยวุฒิ และประสบการณ์ บ้างมีจิตอาสาช่วยเหลืองานเพื่อการกุศลหลายอย่างของสถาบันฯ บ้างนำความรู้พัฒนาการจัดการศึกษา การดูแลครอบครัว และการทำงานของตนเอง

สมาชิกเต็มประกอบด้วย อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม ครูโอเล่ , นันทวรรณ เกตุหอม นก , อรพรรณ สิริวงศ์ไพบูลย์ ฮุง , สุพัตรา ชิงนวรรณ์ สุ , อุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์ หมู , คณัส คณธรรมกรณ์ ตุ้ม , ณัฐรดา เมธาวัชลีกุล กันเอง , อัปสร ผลมูล ขวัญ , ภัทราพร นิยมไทย ตุ้ย , ณภัทร จิรัฐิติกาลถาวร พัด , กฤตวรรณ คำสม อุ้ย , พิมพ์มณี เมฆพายัพ นุต , รภัสสา มานะชัยไพบูลย์ เอ , ภัทริน สิริพรภัค พราว , ณัชชาพร มีสัจ พีร์ , จินต์ณัชชา กุลกีรติยุต เหล่ง และศิริพร วงศ์ทางประเสริฐ มุก


รายการกิจกรรมและเนื้อหาเริ่มเรียนตอนนี้!