หลักสูตรภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องฝึกฝนการเขียนบันทึกเพื่อเจริญสติ บ่มเพาะสมาธิ ขัดเกลาอัตตา ผ่านศิลปะหนึ่งลมหายใจที่มุ่งเน้นรู้เท่าทันกิเลสและรู้ละวางความอยากกับความยึดมั่น ด้วยรูปแบบการฝึก เขียนภาวนา และการทำสมาธิบนหลักสติปัฏฐาน ดำเนินการสอนเป็นธรรมทานจาก สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 14 โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ “ห้องเรียน เขียนภาวนา” โครงการระยะห้าปีที่มุ่งเผยแพร่ เขียนภาวนา สู่สังคมในวงกว้าง


การอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” เป็นการอบรมระยะยาวที่เหมาะสำหรับผู้มีความสนใจพัฒนาตนเองผ่านการปฏิบัติธรรมด้วยการเขียนอย่างจริงจัง ต่อยอดจากพื้นฐานสู่การฝึกฝนมากขึ้น ต้องการรู้หลักเบื้องลึกและขัดเกลาจิตใจตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นพื้นฐานมาก่อน

เนื้อหาและการฝึกฝน


เริ่มใหม่พื้นฐาน

สติปัฏฐาน 4

ปริศนาธรรม

เขียนภาวนา เข้มข้น

พิจารณา กิเลสละเอียด

การละวางอัตตา

กลไกต่างๆ ของจิตใจ

สี่วันแรกของการอบรมเป็นเนื้อหากับการฝึกฝนขั้นพื้นฐาน ผู้ที่ไม่เคยผ่านคอร์ส "พื้นฐาน เขียนภาวนา" มาก่อนจึงสามารถเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ได้ ส่วนผู้เรียนที่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานแล้วหรือเคยศึกษาจบการ "ปฏิบัติ เขียนภาวนา" แล้ว สามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะหกวันหลัง ซึ่งเป็นเนื้อหาขั้นต่อยอดจากพื้นฐาน


ระหว่างสัปดาห์ของการอบรมจะมีการบ้านให้ผู้เรียนได้สอบทานใจ การใช้ชีวิต และการฝึกจิตในชีวิตประจำวัน โดยอาจมีรูปแบบกิจกรรมเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปในแต่ละสัปดาห์ และอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของครูผู้สอน


กระบวนการอบรมประกอบไปด้วยการฝึกภาคปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ ทั้งการฝึก เขียนภาวนา การทำสมาธิในรูปแบบอื่น และประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนพูดคุย การบรรยายธรรมะจากครู การพิจารณาปริศนาธรรม และช่วงเวลาในการสอบถามครู ในปริมาณตามสมควร โดยเน้นการปฏิบัติเป็นหลักใหญ่ มีทั้งการทำกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันกับกิจกรรมซ้ำเพื่อฝึกฝน
เกี่ยวกับ เขียนภาวนา


เขียนภาวนา คือ ศิลปะการเขียนในลมหายใจออก ซึ่งมีจุดหมายในการขัดเกลากิเลสตัณหา บนหลักสติปัฏฐาน และ อริยมรรค เพื่อส่งเสริมอาณาปานสติ การเจริญสติ และการปฏิบัติธรรม ทั้งผู้มีประสบการณ์จนถึงผู้เริ่มต้นใหม่


การเขียนลักษณะนี้ไม่ใช่การสร้างผลงาน ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนหรือพื้นฐานในการภาวนามาก่อน เป็นการเขียนบันทึกเพื่ออยู่กับตนเอง จรดปากกาเพื่อกำกับความคิดและจิตใจ เป็นเครื่องมือในการภาวนาที่ชวนเราเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองอย่างลุ่มลึกหลากหลายด้านที่เหมาะสมทั้งผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาและผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม

ระยะเวลาและวันที่เรียนรอบ 1 / 2565 (รุ่นที่ 13) |

วันที่ 11 - 12 , 18 - 19 , 25 - 26 มิถุนายน

และ 2 - 3 , 9 - 10 กรกฎาคม 2565


การอบรมทั้ง 10 วัน ผู้เรียนต้องเข้าร่วมครบ 3 ช่วงดังนี้

ช่วงที่หนึ่ง : 9.00 - 10.30 น. , ช่วงที่สอง : 12.30 - 14.00 น.

และช่วงที่สาม : 15.30 - 17.00 น.


เรียนผ่านโปรแกรม Zoom และกลุ่มไลน์

ระหว่างวันและระหว่างสัปดาห์จะมีการบ้าน / การฝึกเพิ่มเติม

เนื้อหา 4 วันแรกคือเนื้อหาขั้น "พื้นฐาน เขียนภาวนา"
เนื้อหา 6 วันถัดมาคือขั้น "ปฏิบัติ เขียนภาวนา"


สามารถเลือกเรียนเฉพาะขั้นพื้นฐาน 4 วัน หรือตลอดทั้งหลักสูตร 10 วัน

ศิษย์เก่าที่ผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานมาแล้ว หรือเคยเรียนจบตลอดหลักสูตร สามารถเลือกเรียนเฉพาะขั้นปฏิบัติ 6 วันได้

ผู้ที่สามารถเข้าร่วม


บุคคลทั่วไป (ฆราวาส) อายุ 17 ปีขึ้นไป มีความสนใจพัฒนาตนเองตามเนื้อหาที่ระบุไว้และสมัครด้วยตนเอง เปิดรับการเรียนรู้และการทบทวนหลักธรรมอย่างหลากหลายนัยโดยไม่อิงกับตำราและความรู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องนับถือพุทธศาสนา สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ และสามารถเข้าร่วมการอบรมเต็มเวลา

ไม่อนุญาตให้มีการเรียนแทนผู้อื่น หรือเรียนเพราะคนอื่นต้องการให้เรียนแทนตนโดยเด็ดขาด

ผู้เรียนจากต่างประเทศที่มีเวลาไม่ตรงกับเวลาในประเทศไทย โปรดแจ้งทีมงานหรือครูผู้สอนเพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้า หากเห็นว่ามีผลต่อการฝึกปฏิบัติ เช่นต้องเรียนเวลาดึกในประเทศที่อาศัย อาจไม่อนุญาตให้ร่วมการอบรมเพราะเป็นอุปสรรคในการฝึกสมาธิ


*** ขาดเรียนได้ไม่เกิน 2 วัน ผู้ไม่เคยผ่านคอร์ส "พื้นฐาน เขียนภาวนา" ห้ามขาด 2 วันแรก
ค่าลงทะเบียน


ค่าลงทะเบียน / ค่าวิทยากร ตามบริจาค 

ทางโครงการจะนำค่าลงทะเบียนที่ได้รับมาเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมของโครงการต่อไปได้ ทั้งในส่วนของกิจกรรม เขียนภาวนา และโครงการเพื่อการกุศลอื่นของสถาบันฯ อาทิ โครงการปัญญ์ สเปซ ดังนั้นแล้ว ค่าลงทะเบียนนี้จึงไม่ได้เป็นการรับผิดชอบการอบรมในรอบที่ตนเองเข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของเราและการอบรมรอบต่อไป


*** หากต้องการทราบว่า ควรบริจาคขั้นต่ำเท่าไรเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายของโครงการ ***

https://docs.google.com/document/d/1cza90LzAOUwgGqIbEjWxG6HbCoBnKjpWHhRAXPzKt4k/edit?usp=sharing


กิจกรรมทุกอย่างของสถาบันฯ ไม่รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานใดทั้งสิ้น 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม


สมุดบันทึก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ทแยงมุม) 7 นิ้วขึ้นไป , ปากกาหรือดินสอ สำหรับการเขียนบันทึกและทำกิจกรรม

ขั้นตอนการสมัคร


  1. กรอกข้อมูลในการสมัครอย่างครบถ้วนและส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์
  2. ชำระค่าลงทะเบียนทางบัญชีธนาคารที่แจ้งกลับทางอีเมล / เพจเฟสบุ๊ค
  3. รับข้อความตอบกลับยืนยันการสมัคร
  4. เมื่อใกล้ถึงรอบเข้าเรียน จะมีอีเมลแจ้งการเตรียมตัว


ทางเราจะคำนึงถึงลำดับการชำระค่าใช้จ่ายก่อนเป็นสำคัญ โดยถือว่าเป็นการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมแล้ว หากมีผู้ชำระครบจำนวนแล้วก็จะยกเลิกการสมัครหรือให้เป็นรายชื่อสำรองทันทีเงื่อนไขในการเข้าเรียน


ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่าในกรณีใด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน

ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน

ดาวโหลดรายละเอียด


คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการในรูปแบบไฟล์เอกสารเอกสารโครงการ

https://drive.google.com/file/d/1t0nxY0ieuPPSeT8vDs8hLcWYOeAFFmwk/view?usp=sharing


สิ่งที่ได้รับจาก เขียนภาวนา

https://drive.google.com/file/d/1EAa22K8fTIRsYu5Zm7-Cl8IUAVh5os7s/view?usp=sharing

"การเปลี่ยนแปลงสำคัญจากการฝึกที่ผ่านมาคือ รู้สึกมีฉันทะที่จะเพียรพยายามภาวนาให้เจริญงอกงามดีสม่ำเสมอยิ่งขึ้น

สิ่งที่เขียนสอนหลักแนวทางที่จะให้มุ่งมั่นตั้งใจดำรงอยู่บนเส้นทางนี้อย่างแน่วแน่มั่นคงเปรียบดังเสาหลักปักไว้ในใจ ภาพที่วาดสอนเหตุปัจจัยและองค์ประกอบที่ไม่ควรตีขลุมเหมารวมเป็นการตีความให้ยึดติดมั่นหมาย

มีและไม่มี เกิดและดับ ยึดและปล่อย เป็นเช่นนั้นเอง ไม่มีของเราหรือของใคร ไม่เป็นตัวเป็นตน ผันแปรไปตาม “กรรม”


เขียนคำ มัดกิเลส

อักษรพาปล่อยสิ่งลวงหลอก

หลงลิขิตจับจิต”


/ คุณต่าย ปฏิบัติ เขียนภาวนา


"สอนให้เรารู้จัก ละความโลภ ละความเร่งรีบ ที่บีบคั้นตัวเอง ให้กลับมารู้จัก “ทางสายกลาง” ที่เป็นแนวทางที่น่าจะเอามาปรับใช้ในชิวิตประจำวันได้ สำคัญคือ การหาจุด “พอดี” และ “ดีพอ” สำหรับตัวเอง

สอนใหัเรารู้จัก “ทางสายกลาง” ในอีกมิติที่ทำให้เรารู้ตัวว่า การพยายามที่มากเกินไปคือ กิเลส “ความกลัว” ที่เข้ามาในรูปแบบที่แตกต่างจากตัวที่เราเคย “รู้จัก” พอเราได้รู้จักและทำความเข้าใจแล้ว เราก็สามารถผ่อนตัวเองลง จัดสมดุลชีวิตได้ดีขึ้น"


/ คุณจอย ปฏิบัติ เขียนภาวนา


ติดต่อโครงการ


เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/khianpianchiwit/

อีเมล : [email protected]