หลักสูตรภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องฝึกฝนการเขียนบันทึกเพื่อเจริญสติ บ่มเพาะสมาธิ ขัดเกลาอัตตา ผ่านศิลปะหนึ่งลมหายใจที่มุ่งเน้นรู้เท่าทันกิเลสและรู้ละวางความอยากกับความยึดมั่น ด้วยรูปแบบการฝึก เขียนภาวนา และการทำสมาธิบนหลักสติปัฏฐาน ดำเนินการสอนเป็นธรรมทานจาก สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 13 โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ “ห้องเรียน เขียนภาวนา” โครงการระยะห้าปีที่มุ่งเผยแพร่ เขียนภาวนา สู่สังคมในวงกว้าง


การอบรม “ปฏิบัติ เขียนภาวนา” เป็นการอบรมระยะยาวที่เหมาะสำหรับผู้มีความสนใจพัฒนาตนเองผ่านการปฏิบัติธรรมด้วยการเขียนอย่างจริงจัง ต่อยอดจากพื้นฐานสู่การฝึกฝนมากขึ้น ต้องการรู้หลักเบื้องลึกและขัดเกลาจิตใจตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นพื้นฐานมาก่อน

แจ้งเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์ | ปฏิบัติ เขียนภาวนา 2564


สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดที่รุนแรงมากขึ้น เพื่อความปลอดภัยและการช่วยสนับสนุนการเว้นระยะห่างทางสังคม ทางเราจึงต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียน "ปฏิบัติ เขียนภาวนา" ประจำปี 2564 วันที่ 8 - 9 , 15 - 16 , 22 - 23 และ 29 - 30 พฤษภาคม 2564 รวม 8 วัน เป็นออนไลน์แทน งดเว้นการจัดอบรมที่สำนักงานสถาบัน


โดยจะเรียนในวันและเวลาเดิม แต่เปลี่ยนเป็นเรียนทางไกลผ่าน ระบบ Meeting ของแอพพลิเคชั่น Line การอบรมทั้ง 8 วันจะมีกำหนดการ 3 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 : 9.00 - 10.30 น.

ช่วงที่ 2 : 12.30 - 14.00 น.

ช่วงที่ 3 : 15.30 - 17.00 น.


ผู้เรียนจะต้องเข้าครบทั้งสามช่วง โดยจะต้องจัดสรรสิ่งแวดล้อมในเวลาเข้าเรียนมิให้มีสิ่งอื่นใดรบกวน , ระหว่างวันและระหว่างสัปดาห์จะมีการบ้าน / การฝึกเพิ่มเติม

สามารถขาดเรียนได้ไม่เกินสองวัน แต่ห้ามขาดสองวันแรกสำหรับผู้ไม่เคยเข้าอบรม "พื้นฐาน เขียนภาวนา"


ค่าใช้จ่ายในการอบรม : มีเพียงค่าสอนตามบริจาค โดยทางเราจะนำค่าใช้จ่ายที่ชำระมาทำสื่อประกอบการเรียน และส่งใบประกาศกับเอกสารทางไปรษณีย์เนื้อหาและการฝึกฝน


เริ่มใหม่พื้นฐาน

สติปัฏฐาน 4

ปริศนาธรรม

เขียนภาวนา เข้มข้น

พิจารณา กิเลสละเอียด

การละวางอัตตา

กลไกต่างๆ ของจิตใจ

สองวันแรกของการอบรมจะเป็นการทวนเนื้อหากับการฝึกฝนขั้นพื้นฐาน เพื่อทบทวนความเข้าใจและย้ำเตือนถึงภาวะจิตที่พร้อมเริ่มต้นใหม่ ให้เป็นเสมือนแก้วน้ำที่น้ำไม่เต็ม ผู้เรียนที่ผ่านขั้นต้นแล้วจึงมีความจำเป็นในการเข้าเรียนสองวันแรก ส่วนผู้ที่ไม่เคยผ่านขั้นพื้นฐานมาก่อนก็จะได้เรียนพื้นฐานในสองวันแรกนี้


ระหว่างสัปดาห์ของการอบรมจะมีการบ้านให้ผู้เรียนได้สอบทานใจ การใช้ชีวิต และการฝึกจิตในชีวิตประจำวัน โดยอาจมีรูปแบบกิจกรรมเหมือนหรือแตกต่างกันออกไปในแต่ละสัปดาห์ และอาจแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของครูผู้สอน


กระบวนการอบรมประกอบไปด้วยการฝึกภาคปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ ทั้งการฝึก เขียนภาวนา การทำสมาธิในรูปแบบอื่น และประกอบด้วยการแลกเปลี่ยนพูดคุย การบรรยายธรรมะจากครู การพิจารณาปริศนาธรรม และช่วงเวลาในการสอบถามครู ในปริมาณตามสมควร โดยเน้นการปฏิบัติเป็นหลักใหญ่ มีทั้งการทำกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละวันกับกิจกรรมซ้ำเพื่อฝึกฝน


เกี่ยวกับ เขียนภาวนา


เขียนภาวนา คือ ศิลปะวาดเขียนในลมหายใจออก ซึ่งมีจุดหมายในการขัดเกลากิเลสตัณหา บนหลักสติปัฏฐาน และ อริยมรรค เพื่อส่งเสริมอาณาปานสติ การเจริญสติ และการปฏิบัติธรรม ทั้งผู้มีประสบการณ์จนถึงผู้เริ่มต้นใหม่


การเขียนลักษณะนี้ไม่ใช่การสร้างผลงาน ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนหรือพื้นฐานในการภาวนามาก่อน เป็นการเขียนบันทึกเพื่ออยู่กับตนเอง จรดปากกาเพื่อกำกับความคิดและจิตใจ เป็นเครื่องมือในการภาวนาที่ชวนเราเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองอย่างลุ่มลึกหลากหลายด้านที่เหมาะสมทั้งผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาและผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม

 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วม


บุคคลทั่วไป (ฆราวาส) อายุ 17 ปีขึ้นไป มีความสนใจพัฒนาตนเองตามเนื้อหาที่ระบุไว้และสมัครด้วยตนเอง เปิดรับการเรียนรู้และการทบทวนหลักธรรมอย่างหลากหลายนัยโดยไม่อิงกับตำราและความรู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องนับถือพุทธศาสนา สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ และสามารถเข้าร่วมการอบรมเต็มเวลาค่าลงทะเบียน


ค่าสอน / ค่าวิทยากร ตามบริจาค 

ทางโครงการจะนำค่าลงทะเบียนที่ได้รับมาเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมของโครงการต่อไปได้ ทั้งในส่วนของกิจกรรม เขียนภาวนา และโครงการเพื่อการกุศลอื่นของสถาบันฯ อาทิ โครงการปัญญ์ สเปซ ดังนั้นแล้ว ค่าลงทะเบียนนี้จึงไม่ได้เป็นการรับผิดชอบการอบรมในรอบที่ตนเองเข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของเราและการอบรมรอบต่อไป

กิจกรรมทุกอย่างของสถาบันฯ ไม่รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานใดทั้งสิ้น 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม


สมุดบันทึก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ทแยงมุม) 7 นิ้วขึ้นไป , ปากกาหรือดินสอ สำหรับการเขียนบันทึกและทำกิจกรรม

ระยะเวลาและวันที่เรียน


รุ่นที่ 1 / 2564 | วันที่ 8 - 9 , 15 - 16 , 22 - 23

และ 29 - 30 พฤษภาคม 2564

การอบรมทั้ง 8 วันจะมีกำหนดการ 3 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 : 9.00 - 10.30 น. , ช่วงที่ 2 : 12.30 - 14.00 น.

และช่วงที่ 3 : 15.30 - 17.00 น.


ขาดเรียนได้ไม่เกิน 2 วัน

ผู้ไม่เคยผ่านคอร์ส "พื้นฐาน เขียนภาวนา" ห้ามขาดสองวันแรก , ระหว่างวันและระหว่างสัปดาห์จะมีการบ้าน / การฝึกเพิ่มเติม

ขั้นตอนการสมัคร


  1. กรอกข้อมูลในการสมัครอย่างครบถ้วนและส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์
  2. ชำระค่าสอนทางบัญชีธนาคารที่แจ้งกลับทางอีเมล / เพจเฟสบุ๊ค
  3. รับข้อความตอบกลับยืนยันการสมัคร
  4. เมื่อใกล้ถึงรอบเข้าเรียน จะมีอีเมลแจ้งการเตรียมตัว


ทางเราจะคำนึงถึงลำดับการชำระค่าใช้จ่ายก่อนเป็นสำคัญ โดยถือว่าเป็นการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมแล้ว หากมีผู้ชำระครบจำนวนแล้วก็จะยกเลิกการสมัครหรือให้เป็นรายชื่อสำรองทันทีเงื่อนไขในการเข้าเรียน


ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่าในกรณีใด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน

ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน


* กรณีที่มีเหตุทำให้ไม่สามารถจัดอบรมได้ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติหรือโรคระบาด การเรียนการสอนจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ในวันและเวลาเดียวกัน ตามที่โครงการกำหนด

ดาวโหลดรายละเอียด


คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการในรูปแบบไฟล์เอกสารเอกสารโครงการ

https://drive.google.com/file/d/1t0nxY0ieuPPSeT8vDs8hLcWYOeAFFmwk/view?usp=sharing


สิ่งที่ได้รับจาก เขียนภาวนา

https://drive.google.com/file/d/1EAa22K8fTIRsYu5Zm7-Cl8IUAVh5os7s/view?usp=sharing


ตารางอบรม

https://drive.google.com/file/d/1Lcy-9PpUQ1WWQeBTRhBw3p_O2kOshAg-/view?usp=sharing


การอบรม พื้นฐาน เขียนภาวนา

https://drive.google.com/file/d/1DqoEZoJx_dGTKuMbi3LPEVKZXDJRjhce/view?usp=sharing


การอบรม ปฏิบัติ เขียนภาวนา

https://drive.google.com/file/d/1fiZBussLkpB9CvwSWMmtt5xdeTOYYhSQ/view?usp=sharingติดต่อโครงการ


เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/khianpianchiwit/

อีเมล : [email protected]