การสื่อสารอย่างสันติ

เข้าถึงความกรุณาและหัวใจกันผ่านการสื่อสารใหม่

"การสื่อสารอย่างสันติ" มีพื้นฐานอยู่บนหลักการของ NVC : Non Violent Communication

เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ช่วยให้เราเข้าถึงความกรุณา สร้างความเข้าใจตัวเราเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยมิใช่เพียงหลักการหรือเทคนิคการประนีประนอม แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าใจความรู้สึกและแรงผลักดันในตัวเราทั้งสองฝ่าย และสร้างการสื่อสารเพื่อตอบเป้าหมายแท้จริง แม้ในสถานการณ์ที่มีความคิดเห็นแตกต่าง

บรรยายโดยวิทยากรกระบวนการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการอบรมการสื่อสารอย่างสันติ ครั้งแรกในรูปแบบสื่อการสอนออนไลน์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและสามารถสนับสนุนได้ตามบริจาค
วิทยากรผู้สอน


​ภญ.อุไรศรี (พี่หมู)
​ภญ.อุไรศรี (พี่หมู)


ภญ.อุไรศรี ศุภดิลกลักษณ์

เภสัชกร และวิทยากร/กระบวนกรอิสระที่สนใจเรียนรู้การสื่อสารที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจ และยังคงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีประสบการณ์ในการจัดกระบวนการให้พระ เด็กเล็กและบุคคลทั่วไป

[email protected]


รายการกิจกรรมและเนื้อหา


  ต้อนรับสู่การเรียนรู้
เปิดบริการ วัน
วัน หลังจากลงทะเบียน

เริ่มเรียนตอนนี้!