หลักสูตรระยะสั้นเรียนรู้การเขียนบันทึกเพื่อเจริญสติ บ่มเพาะสมาธิ ขัดเกลาอัตตา ผ่านศิลปะหนึ่งลมหายใจที่มุ่งเน้นรู้เท่าทันกิเลสและรู้ละวางความอยากกับความยึดมั่น ด้วยรูปแบบการฝึก เขียนภาวนา เผยแพร่เป็นธรรมทานจาก สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 13 โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ “ห้องเรียน เขียนภาวนา” โครงการระยะห้าปีที่มุ่งเผยแพร่ เขียนภาวนา สู่สังคมในวงกว้าง


การอบรม “พื้นฐาน เขียนภาวนา” เป็นการอบรมระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีความสนใจต้องการทดลองฝึกอย่างง่ายในเวลาอันสั้น และมีความสนใจเรียนรู้พื้นฐานกับหลักการเบื้องหลังของ เขียนภาวนา

เนื้อหาและการฝึกฝน


หลักการภาวนา

กระบวนการจัดใจ

ความอยาก กับ ความยึดมั่น 

สติระงับยับยั้งความเคยตัว

การใช้ชีวิตบนทางสายกลาง

เขียนภาวนา พื้นฐาน

การทบทวนจิต 


เขียนภาวนา คือ ศิลปะวาดเขียนในลมหายใจออก ซึ่งมีจุดหมายในการขัดเกลากิเลสตัณหา บนหลักสติปัฏฐาน และ อริยมรรค เพื่อส่งเสริมอาณาปานสติ การเจริญสติ และการปฏิบัติธรรม ทั้งผู้มีประสบการณ์จนถึงผู้เริ่มต้นใหม่


การเขียนลักษณะนี้ไม่ใช่การสร้างผลงาน ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนหรือพื้นฐานในการภาวนามาก่อน เป็นการเขียนบันทึกเพื่ออยู่กับตนเอง จรดปากกาเพื่อกำกับความคิดและจิตใจ เป็นเครื่องมือในการภาวนาที่ชวนเราเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองอย่างลุ่มลึกหลากหลายด้านที่เหมาะสมทั้งผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาและผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม


กระบวนการอบรม “พื้นฐาน เขียนภาวนา” เรียนผ่านการฟังบรรยายจากครูผู้สอน การฝึกปฏิบัติเขียนภาวนา และการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมเรียน ในเนื้อหาหลักการพื้นฐาน กิเลสและหลักธรรมเบื้องต้นที่ต้องเข้าใจ การฝึกสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ ไต่ระดับจากง่ายไปหายาก และการภาวนาระยะสั้นในบางช่วง เป็นเช่นนี้ตลอดการอบรมทั้งสองวัน

.
 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วม


บุคคลทั่วไป (ฆราวาส) อายุ 17 ปีขึ้นไป มีความสนใจพัฒนาตนเองตามเนื้อหาที่ระบุไว้และสมัครด้วยตนเอง เปิดรับการเรียนรู้และการทบทวนหลักธรรมอย่างหลากหลายนัยโดยไม่อิงกับตำราและความรู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องนับถือพุทธศาสนา สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ และสามารถเข้าร่วมการอบรมเต็มเวลา


ค่าลงทะเบียน


ค่าอาหารและสถานที่ 400 บาท , ค่าวิทยากร ตามบริจาค 

ในการอบรมมีอาหารมังสวิรัติเป็นมื้อกลางวัน

ทางโครงการจะนำค่าลงทะเบียนที่ได้รับมาเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมของโครงการต่อไปได้ ทั้งในส่วนของกิจกรรม เขียนภาวนา และโครงการเพื่อการกุศลอื่นของสถาบันฯ อาทิ โครงการปัญญ์ สเปซ ดังนั้นแล้ว ค่าลงทะเบียนนี้จึงไม่ได้เป็นการรับผิดชอบการอบรมในรอบที่ตนเองเข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของเราและการอบรมรอบต่อไป

กิจกรรมทุกอย่างของสถาบันฯ ไม่รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานใดทั้งสิ้น อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม


สมุดบันทึก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ทแยงมุม) 7 นิ้วขึ้นไป , ปากกาหรือดินสอ สำหรับการเขียนบันทึกและทำกิจกรรม , สวมเสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกายที่สามารถขยับลุกนั่งทำกิจกรรมได้สะดวกสถานที่

 

ณ สำนักงานใหญ่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ซอยงามวงศ์วาน 7 ใกล้สี่แยกแคราย

(สามารถลงรถไฟฟ้า สถานี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี แล้วต่อรถประจำทาง/taxi ระยะทาง 1 กิโลเมตรครึ่ง)

แผนที่ : https://goo.gl/maps/WzFHPJAAP512


ระยะเวลาและวันที่เรียน


รุ่นที่ 1 / 2563 | วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2563 --- (เต็มแล้ว) ---

รุ่นที่ 2 / 2563 | วันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2563 --- (เต็มแล้ว) ---

รุ่นที่ 1 / 2564 | วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 --- (เต็มแล้ว) ---

รุ่นที่ 2 / 2564 | วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564 --- (เต็มแล้ว) ---


รอบละ 2 วัน เริ่ม 9.00 น. ถึง 17.00 น.

ลงทะเบียนเช็คชื่อ 8.30 น. ผู้เข้าเรียนจะต้องเข้าร่วมตรงเวลา


* กรณีที่มีเหตุทำให้ไม่สามารถจัดอบรมได้ อันเนื่องมาจากภัยพิบัติหรือโรคระบาด การเรียนการสอนจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์ในวันและเวลาเดียวกัน ตามที่โครงการกำหนด

ขั้นตอนการสมัคร


  1. กรอกข้อมูลในการสมัครอย่างครบถ้วนและส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์
  2. ชำระค่าอาหารและสถานที่ผ่านบัญชีธนาคารที่แจ้งกลับทางอีเมล / เพจเฟสบุ๊ค
  3. รับข้อความตอบกลับยืนยันการสมัคร
  4. เมื่อใกล้ถึงรอบเข้าเรียน จะมีอีเมลแจ้งการเตรียมตัว


ทางเราจะคำนึงถึงลำดับการชำระค่าอาหารและสถานที่ก่อนเป็นสำคัญ โดยถือว่าเป็นการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมแล้ว หากมีผู้ชำระครบจำนวนแล้วก็จะยกเลิกการสมัครหรือให้เป็นรายชื่อสำรองทันที

ค่าวิทยากรสามารถชำระตามบริจาค โดยชำระก่อนเข้าเรียนหรือในการอบรมตามความสะดวกเงื่อนไขในการเข้าเรียน


ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่าในกรณีใด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน

ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน


ดาวโหลดรายละเอียด


คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการในรูปแบบไฟล์เอกสารเอกสารโครงการ

https://drive.google.com/file/d/1t0nxY0ieuPPSeT8vDs8hLcWYOeAFFmwk/view?usp=sharing


สิ่งที่ได้รับจาก เขียนภาวนา

https://drive.google.com/file/d/1EAa22K8fTIRsYu5Zm7-Cl8IUAVh5os7s/view?usp=sharing


ตารางอบรม

https://drive.google.com/file/d/1Lcy-9PpUQ1WWQeBTRhBw3p_O2kOshAg-/view?usp=sharing


การอบรม พื้นฐาน เขียนภาวนา

https://drive.google.com/file/d/1DqoEZoJx_dGTKuMbi3LPEVKZXDJRjhce/view?usp=sharing


การอบรม ปฏิบัติ เขียนภาวนา

https://drive.google.com/file/d/1fiZBussLkpB9CvwSWMmtt5xdeTOYYhSQ/view?usp=sharing
ติดต่อโครงการ


เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/khianpianchiwit/

อีเมล : [email protected]