หลักสูตรระยะสั้นเรียนรู้การเขียนบันทึกเพื่อเจริญสติ บ่มเพาะสมาธิ ขัดเกลาอัตตา ผ่านศิลปะหนึ่งลมหายใจที่มุ่งเน้นรู้เท่าทันกิเลสและรู้ละวางความอยากกับความยึดมั่น ด้วยรูปแบบการฝึก เขียนภาวนา เผยแพร่เป็นธรรมทานจาก สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 14 โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการ “ห้องเรียน เขียนภาวนา” โครงการระยะห้าปีที่มุ่งเผยแพร่ เขียนภาวนา สู่สังคมในวงกว้าง


การอบรม “พื้นฐาน เขียนภาวนา” เป็นการอบรมระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีความสนใจต้องการทดลองฝึกอย่างง่ายในเวลาอันสั้น และมีความสนใจเรียนรู้พื้นฐานกับหลักการเบื้องหลังของ เขียนภาวนา

เขียนภาวนารุ่นที่ 13 เปิดรับสมัคร


สามารถเลือกเรียนเฉพาะขั้นต้น 4 วันในหลักสูตร "ปฏิบัติ เขียนภาวนา"

วันที่ 11 - 12 , 18 - 19 มิถุนายน 2565


อ่านรายละเอียดในเว็บไซต์

www.punnspace.com/p/practice-meditationwritingเนื้อหาและการฝึกฝน


หลักการภาวนา

กระบวนการจัดใจ

ความอยาก กับ ความยึดมั่น 

สติระงับยับยั้งความเคยตัว

การใช้ชีวิตบนทางสายกลาง

เขียนภาวนา พื้นฐาน

การทบทวนจิต 


เขียนภาวนา คือ ศิลปะการเขียนในลมหายใจออก ซึ่งมีจุดหมายในการขัดเกลากิเลสตัณหา บนหลักสติปัฏฐาน และ อริยมรรค เพื่อส่งเสริมอาณาปานสติ การเจริญสติ และการปฏิบัติธรรม ทั้งผู้มีประสบการณ์จนถึงผู้เริ่มต้นใหม่


การเขียนลักษณะนี้ไม่ใช่การสร้างผลงาน ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนหรือพื้นฐานในการภาวนามาก่อน เป็นการเขียนบันทึกเพื่ออยู่กับตนเอง จรดปากกาเพื่อกำกับความคิดและจิตใจ เป็นเครื่องมือในการภาวนาที่ชวนเราเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองอย่างลุ่มลึกหลากหลายด้านที่เหมาะสมทั้งผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาและผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม


กระบวนการอบรม “พื้นฐาน เขียนภาวนา” เรียนผ่านการฟังบรรยายจากครูผู้สอน การฝึกปฏิบัติเขียนภาวนา และการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมเรียน ในเนื้อหาหลักการพื้นฐาน กิเลสและหลักธรรมเบื้องต้นที่ต้องเข้าใจ การฝึกสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ ไต่ระดับจากง่ายไปหายาก และการภาวนาระยะสั้นในบางช่วง เป็นเช่นนี้ตลอดการอบรม


“รู้สึกดีใจที่ได้รับความเมตตามาเรียนคอร์สนี้ สัมผัสได้ถึงการตระเตรียมงานอย่างดีของครูโอเล่และทีมงาน มีความเป็นครูและโค้ชที่ตรวจการบ้านและตั้งคำถามฉุกคิด ทำให้ ทำให้พวกเราได้ยกระดับจิตใจ ขอบคุณอย่างสูงที่เสียสละค่ะ เรียนแล้วมีทัศนคติในการทำงาน ช้าลง แต่มีคุณภาพมากขึ้นทั้งภายในและภายนอก เวลา เห็น และได้ยินเสียง มีความรู้สึกแตกต่างจากเมื่อก่อน คือ ลดการปรุงแต่งลงไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจ ทำให้ชีวิตเบาสบายขึ้นได้อีก...ได้ความคิดใหม่ คือ ทำแค่ปัจจุบัน และทำต่อเนื่อง ไม่พัก ไม่เพียร รู้สึกอุ่นใจ ไม่พุ่งไปข้างหน้าจนเกินไป ก่อทุกข์ให้หงุดหงิดใจภายหลัง ความรู้สึกนี้ บังคับให้เกิดเองไม่ได้ แต่เกิดจากการเขียนภาวนา และการตอบคำถาม และทบทวนตัวเองโดยมีครูเมตตาชี้แนะให้ต่อเนื่องค่ะ

คุณสุธารัตน์ (หลิน) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว , โค้ช [ ผู้เรียนปี 2562 ]ผู้ที่สามารถเข้าร่วม


บุคคลทั่วไป (ฆราวาส) อายุ 17 ปีขึ้นไป มีความสนใจพัฒนาตนเองตามเนื้อหาที่ระบุไว้และสมัครด้วยตนเอง เปิดรับการเรียนรู้และการทบทวนหลักธรรมอย่างหลากหลายนัยโดยไม่อิงกับตำราและความรู้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องนับถือพุทธศาสนา สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ และสามารถเข้าร่วมการอบรมเต็มเวลา

ไม่อนุญาตให้มีการเรียนแทนผู้อื่น หรือเรียนเพราะคนอื่นต้องการให้เรียนแทนตนโดยเด็ดขาด

ผู้เรียนจากต่างประเทศที่มีเวลาไม่ตรงกับเวลาในประเทศไทย โปรดแจ้งทีมงานหรือครูผู้สอนเพื่อพิจารณาก่อนล่วงหน้า หากเห็นว่ามีผลต่อการฝึกปฏิบัติ เช่นต้องเรียนเวลาดึกในประเทศที่อาศัย อาจไม่อนุญาตให้ร่วมการอบรมเพราะเป็นอุปสรรคในการฝึกสมาธิ

* รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 20 คนค่าลงทะเบียน


ค่าลงทะเบียนตามบริจาค ประกอบด้วยค่าวิทยากรผู้สอนและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ทางโครงการจะนำค่าลงทะเบียนที่ได้รับมาเพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่จำเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมของโครงการต่อไปได้ ทั้งในส่วนของกิจกรรม เขียนภาวนา และโครงการเพื่อการกุศลอื่นของสถาบันฯ อาทิ โครงการปัญญ์ สเปซ ดังนั้นแล้ว ค่าลงทะเบียนนี้จึงไม่ได้เป็นการรับผิดชอบการอบรมในรอบที่ตนเองเข้าร่วมเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของเราและการอบรมรอบต่อไป

กิจกรรมทุกอย่างของสถาบันฯ ไม่รับการสนับสนุนจากองค์กรหรือหน่วยงานใดทั้งสิ้น 

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม


สมุดบันทึก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ทแยงมุม) 7 นิ้วขึ้นไป , ปากกาหรือดินสอ สำหรับการเขียนบันทึกและทำกิจกรรม , คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ เพื่อเปิดโปรแกรม Zoom เรียนออนไลน์

ระยะเวลาและวันที่เรียน


รอบ 1/2565 | วันที่ 8 - 9 และ 15 - 16 มีนาคม 2565 รวมสี่วัน

เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

แต่ละวันประกอบด้วยการอบรมสามช่วง

ผู้เรียนทุกคนจะต้องเข้าครบทั้งสามช่วงตลอดสี่วัน

  • ช่วงที่ 1 : 9.00 - 10.30 น.
  • ช่วงที่ 2 : 12.30 - 14.00 น.
  • ช่วงที่ 3 : 15.30 - 17.00 น.

โดยจะมีการบ้านระหว่างวันและระหว่างสัปดาห์

ซึ่งจะต้องลงมือทำครบทุกกิจกรรมอย่างครบถ้วน

ขั้นตอนการสมัคร


  1. กรอกข้อมูลในการสมัครอย่างครบถ้วนและส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์
  2. รับข้อความตอบกลับยืนยันการสมัคร
  3. ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารที่กำหนด
  4. แจ้งหลักฐานการชำระเพื่อยืนยันการเข้าอบรม
  5. เมื่อใกล้ถึงรอบเข้าเรียน จะมีอีเมลแจ้งการเตรียมตัว


* หากมีผู้ชำระครบจำนวนแล้วก็จะยกเลิกการสมัครหรือให้เป็นรายชื่อสำรองทันที
เงื่อนไขในการเข้าเรียน


ผู้สมัครมีความตั้งใจร่วมกิจกรรมการอบรมอย่างเต็มที่ โดยได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดและสมัครด้วยตนเอง พร้อมมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ กับการทำกิจกรรมในการอบรมโดยทางโครงการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เนื่องจากการอบรมจะต้องมีการปฏิบัติเกือบทุกช่วง ดังนั้นจึงขอให้งดเว้นการเรียนคอร์สนี้พร้อมกับการทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น การขับรถ การทำงาน หรือการเรียนซ้ำซ้อน

เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้วจะไม่มีการยกเลิก ขอเลื่อน หรือคืนเงินมิว่าในกรณีใด เพื่อรักษาสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมของผู้สมัครคนอื่นๆ มิให้ถูกกันที่ไว้ หากมีความประพฤติไม่เหมาะสมหรือส่งผลเสียต่อผู้เข้าเรียนคนอื่นๆ และอาจารย์ผู้สอน ทางโครงการจะเชิญออกจากการอบรมโดยไม่มีการชดเชยใดๆ เพื่อความเรียบร้อยและความสำรวมระวังในการฝึกฝน

ผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องทานยา หรือต้องพึ่งพาการดูแลเป็นกรณีพิเศษ โปรดแจ้งปรึกษาโครงการก่อนสมัครเข้าร่วมเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมร่วมกัน


“ได้ฝึกเขียนเฉพาะตอนลมหายใจออก ซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่เบ่งลมหายใจเพื่อให้เขียนจนจบคำ ไม่ยึดติดกับคำหรือประโยค หายใจเข้าตรงไหนหยุดตรงนั้นก่อน ฝึกมีสติมากขึ้น ฝึกกายใจสัมพันธ์กัน เขียนช้าแต่ไม่เฉื่อย เขียนออกมาจากใจ เขียนแบบไม่ต้องปรุงแต่งให้สละสลวย รู้จักตัวเอง ได้โอบรับความรู้สึก ความผิดพลาดในอดีตของตัวเอง ให้อภัยและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็คลายความเป็นตัวเองมากขึ้น รักในสิ่งที่ทำ รักในสิ่งที่เป็น มั่นใจในตัวเองยิ่งขึ้น

“เรียนรู้อะไรๆมามากแล้ว ต้องเริ่มเรียนรู้ตัวเองอย่างจริงจังเสียที ละทิ้งความยึดมั่นหลายๆอย่างออกไปแม้กระทั่งตัวเรา ลดทิฐิ ลดความเห็นผิดทั้งหลาย ทำใจให้เบา เปิดใจรับสิ่งใหม่ ด้วยศรัทธาและเข้าใจในศาสตร์ของพระพุทธศาสนาได้ยิ่งขึ้น ”


คุณนงพงา (เอ) อาชีพ พนักงานบริษัท  [ ผู้เรียนปี 2560 ]

ดาวโหลดรายละเอียด


คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการในรูปแบบไฟล์เอกสารเอกสารโครงการ

https://drive.google.com/file/d/1t0nxY0ieuPPSeT8vDs8hLcWYOeAFFmwk/view?usp=sharing


สิ่งที่ได้รับจาก เขียนภาวนา

https://drive.google.com/file/d/1EAa22K8fTIRsYu5Zm7-Cl8IUAVh5os7s/view?usp=sharing


ติดต่อโครงการ


เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/khianpianchiwit/

อีเมล : [email protected]