รายชื่อเยาวชนผู้เขียนผลงาน

รายชื่อรับรางวัล๑.png


โครงการประกวดงานเขียนเยาวชนครั้งที่ ๙ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

หัวข้อ “ในความมืดมีแสงสว่าง” ประเภทเรื่องสั้น ประจำปี ๒๕๖๒

ขอประกาศรายชื่อเยาวชนผู้ได้รับรางวัลต่างๆ จากการประกวดครั้งนี้ ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๑๔๕ ชิ้น ดังนี้

 

รายชื่อรับรางวัลชนะเลิศ

ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร


นางสาว กฤษกร เลิศประเสริฐสุข , โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผลงาน “movement”

 

รายชื่อรับรางวัลรองชนะเลิศ

ทุนการศึกษา ๓,๕๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร


๑ นางสาว มัชฌิมา เตชสิทธิ์สืบพงศ์ , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ผลงาน “มองเห็น”

๒ นาย สิรภพ อักษรชื่น , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผลงาน “เมอร์รีคริสต์มาส มิสเตอร์ลอว์เรนซ์”

 

รายชื่อรับรางวัลชมเชย

ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร


๑ นางสาว วรรณพร พิลึก , มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ผลงาน “ผมยังมองเห็นแสงนั่นเสมอ”

๒ นาย ณภัทร เนียมละออง , โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน ผลงาน “เหตุผลของชีวิต”

๓ นางสาว เขมมิกา ฉายสุวรรณ์ , โรงเรียนหนองม่วงวิทยา ผลงาน “เพราะโลกนี้ไม่เคยมืดตลอดไป”

๔ นาย ฆฤณ ม่วงน้อยเจริญ , โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ผลงาน “วิกลจริต”

๕ นางสาว ชฎาพร พรพรหมประทาน , โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ผลงาน “อาทิตย์สีดำ”

 

รายชื่อเข้ารอบสุดท้ายและได้ร่วมเผยแพร่ผลงาน


๑ นางสาว ณัฐพร พิมพา , โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผลงาน “เรื่องราวของหยวนหยาง”

๒ นางสาว พนิดา คงมั่น , มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลงาน “กำจันทร์”

๓ นางสาว อภัสนันท์ ป่าเจือ , มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลงาน “มรสุมหลังเขา”

๔ นางสาว ปุณยภา เหล่าเจริญวงศ์ , สถาบันการศึกษาทางไกล ผลงาน “แสงแห่งดวงดาว”

๕ นาย ธีรภัทร์ คำตุ้ย , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงาน “จุดขาวบนกระดาษดำ”

๖ นางสาว ฉัตรมณี คำเลิศ , มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงาน “ทีรามิสุ”

๗ นางสาว มนัสวี วงษ์เจริญ , LASALLE College of Arts ผลงาน “ในตอนนั้น เขาจากไป”

 


  • การตัดสินของกรรมการเป็นอันสิ้นสุด แต่หากมีการตรวจสอบย้อนหลังพบว่ามีผลงานที่เข้ารอบมีการละเมิดลิขสิทธิ์ คัดลอก หรือผิดกติกาการประกวด ทางโครงจะขอยึดรางวัลคืน