รายละเอียดการประกวด


โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๙

หัวข้อ “ในความมืดมีแสงสว่าง”

 

 

ที่มาและความสำคัญ

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ได้จัดกิจกรรมมาแล้ว ๘ ครั้ง เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โยนิโสมนสิการ ความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้นำผ่านการเขียนที่มีวรรณศิลป์ ด้วยรูปแบบและหัวข้อที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี

ในปีนี้ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้สานต่อโครงการประกวดงานเขียนเป็นครั้งที่ ๙ โดยจัดการประกวด ประเภท เรื่องสั้น ความยาว ๒ ถึง ๗ หน้ากระดาษเอสี่  หัวข้อ  ในความมืดมีแสงสว่าง  เพื่อให้เยาวชนได้ทบทวนและแสดงออกซึ่งความหมายของหัวข้อด้วยมุมมองของตนเอง ได้เห็นความสำคัญของกำลังใจ การเข้าใจความจริงของชีวิต การแก้ไขอุปสรรคปัญหา และการมองให้เห็นถึงความดีงามท่ามกลางสิ่งเลวร้ายที่ปรากฏ

เยาวชนเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับ ทุนการศึกษา และใบประกาศ โดยทางโครงการจะนำเสนอผลงานของเยาวชนผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนศักยภาพทางความคิดและจิตใจต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพด้านวรรณศิลป์ อย่างสร้างสรรค์เชิงคุณธรรม
 • เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้ใคร่ครวญถึงเรื่องมุมมอง การแก้ไขปัญหา กำลังใจ และชีวิต
 • เพื่อส่งเสริมความคิด เขียน อ่าน ของเยาวชนอย่างมีกำลังใจและพื้นที่ฝึกฝน
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานเขียนที่มีคุณลักษณะทางธรรมวรรณศิลป์จากเยาวชน
 • เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่เหมาะสมแก่เยาวชนและสังคม

 

 

รายละเอียดการประกวด

 

๑ หัวข้อ : "ในความมืดมีแสงสว่าง" 

๒ ผู้มีสิทธิส่งผลงาน :  เยาวชนไทย อายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา

๓ กติกาการส่งผลงาน :

 • ผลงานประเภท เรื่องสั้น
 • ตั้งชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกับหัวข้อการประกวด
 • ความยาว ๒ ถึง ๗ หน้ากระดาษเอสี่ ขนาดอักษร ๑๖ พอยต์
 • ส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc หรือ .docx
 • เขียนผลงานด้วยตัวเองเท่านั้น
 • ผลงานไม่เคยเผยแพร่ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลที่อื่น

๔ รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่หนึ่ง จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลที่สอง จำนวน ๒ รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๕๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท

๕ ระยะเวลาส่งผลงาน

ปิดรับผลงาน ไม่เกิน วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๕๙ น. โดยถือวันและเวลาที่ส่งผลงานที่ปรากฏในอีเมลหรือเพจเฟซบุ๊คเป็นหลัก

๖ ส่งผลงานได้ที่

ส่งทางอีเมล [email protected] หรือส่งทางข้อความเพจเฟซบุ๊ค “เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์”  โดยแนบรายละเอียดของผู้เขียน ได้แก่  คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ สถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ลงในไฟล์เดียวกันกับผลงานเขียน อย่างครบถ้วน

๗ เงื่อนไขกำหนด

คำตัดสินของกรรมการและทีมงานเป็นอันสิ้นสุด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของผู้เขียนและโครงการฯ สำหรับการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่ต่อไป

ผู้เขียนเป็นผู้รับผิดชอบกรณีมีการละเมิดลิขสิทธิ์

ใบประกาศจะจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้เขียน และทุนการศึกษาโอนผ่านบัญชีธนาคารที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งแก่โครงการ เมื่อได้รับสำเนาบัตรประชาชนเป็นหลักฐาน พร้อมรูปถ่ายรับใบประกาศ ซึ่งทีมงานจะติดต่อส่วนตัวกับผู้เขียนผลงานหลังจากประกาศผล

 

 

ตัวชี้วัดผลงาน

ผลงานแสดงถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดได้อย่างสร้างสรรค์  สามารถใช้ภาษาอย่างไพเราะและสะเทือนอารมณ์  มีความแนบเนียนเชิงเทคนิค หรือวรรณศิลป์ อีกทั้งสามารถสื่อความหมายได้ดีสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด  ในเรื่องมุมมอง การแก้ไขปัญหา การดูแลจิตใจ และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อประกวด

องค์ประกอบของเรื่องสั้น ต้องมีทั้งตัวละคร โครงเรื่อง และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเขียนเป็นภาษาไทยเท่านั้น

 

 

การประกาศผลรางวัล

ประกาศคำตัดสินและรายชื่อเยาวชนที่ผลงานได้รับการคัดเลือก ภายในไม่เกินเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ทางเพจเฟซบุ๊ค และเว็บไซต์ของโครงการ โดยเยาวชนที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อก่อนทางโทรศัพท์และอีเมล

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

อีเมล [email protected]

เฟซบุ๊ค “ เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ”

เว็บไซต์  www.dhammaliterary.org